Čo je to prírodná minerálna voda?

6 min. čítanie

Čo znamená označenie prírodná minerálna voda pre Slovensko a ostatné krajiny EÚ

Tento článok bude venovaný definícii prírodnej minerálnej vody. Pre pochopenie problematiky balených vôd je potrebné najprv zistiť, čo vlastne prírodná minerálna voda je. Opierame sa pritom hlavne o legislatívu, ktorá bola do veľkej miery tvorená odbornou verejnosťou.

Rozdiely v chápaní minerálnej vody na Slovensku a v EÚ

Napriek tomu, že minerálnu vodu označujeme v celej EÚ rovnako, rozdiely v definícii prírodnej minerálnej vody v legislatíve jednotlivých krajín sú veľké rozdiely. Každá krajina má totiž vlastnú históriu, zvyklosti, chápanie problematiky ako aj legislatívu. Preto sa vnímanie a definícia minerálnej vody v jednotlivých krajinách do veľkej miery líši. Každý členský štát stanovuje legislatívny podmienky, na základe ktorých sa prírodné minerálne vody uznávajú a určuje podmienky na využívanie zdrojov. Rovnako stanovujú pravidlá, na základe ktorých je možné uviesť takéto vody na trh.

Prečo musí byť definícia prírodnej minerálnej vody na EÚ úrovni tak všeobecná?

V dôsledku rozličných definícií minerálnych vôd v jednotlivých členských štátoch, nespĺňali minerálne vody plnené v jednom členskom štáte legislatívne podmienky pre ich uznanie v inom členskom štáte, čo spôsobovalo bariéry voľného pohybu tovaru. Tieto bariéry boli eliminované stanovením spoločných pravidiel týkajúcich sa hlavne mikrobiologických požiadaviek a podmienok označovania vybraných minerálnych vôd.

Ďalšie podmienky, na základe ktorých bolo možné uznať novú prírodnú minerálnu vodu a uviesť ju na trh ostali v kompetencii jednotlivých členských štátov.  Legislatíva danej krajiny však stanovuje výlučne podmienky pre minerálne vody, ktoré sú plnené v danej krajine.

Výsledkom je systém kde sa v jednej krajine predávajú zahraničné prírodné minerálne vody často krát nižšej kvality ako domáce minerálne vody práve kvôli tomu, že boli uznané v zahraničí, kde nemuseli splniť tak prísnu legislatívu. Samozrejme že to môže platiť aj opačne. Napríklad voda, ktorá bola uznaná ako prírodná minerálna voda vo Francúzsku, by nemusela splniť kritéria  na Slovensku. Avšak keďže splnila základné európske kritériá, Slovensko ju ako prírodnú minerálnu vodu bude akceptovať a nebude brániť jej predaju na domácom trhu.

Podmienky EÚ pre uznanie prírodnej minerálnej vody

[Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná voda v zmysle článku 5, vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelo vyvŕtaných výstupných ciest.
Prírodná voda sa dá jasne odlíšiť od obyčajnej pitnej vody:
a) svojou zvláštnosťou, ktorá je daná charakteristickým minerálnym obsahom, stopovými prvkami alebo ich časťami a prípadne aj určitými účinkami,
b) svojou pôvodnou čistotou, pričom obidve vlastnosti sú zachované z dôvodu podzemného pôvodu takejto vody, ktorá je chránená pred každým rizikom znečistenia.]

Zdroj: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/54/ES z 18. júna 2009 

Existujú teda minimálne legislatívne požiadavky stanovené EÚ, ktoré musia byť splnené pre označenie vody ako prírodná minerálna voda. Ako už bolo spomenuté, pri uvádzaní na trh, musí nová minerálna voda ešte splniť špecifické kritéria stanovené lokálnou legislatívou . Avšak tie už nie sú vo všetkých štátoch rovnaké a nemusia byť (a väčšinou ani nie sú) tak prísne ako na Slovensku.

Okrem toho musí voda a jej plnenie spĺňať ďalšie kritériá. Ide napríklad o:

- obmedzenie zásahov do procesu plnenia,

- zákaz pridávania akýchkoľvek látok (okrem CO2), 

- splnenia mikrobiologických podmienok, 

- špecifikácia balenia a etikiet, obchodného označenia, 

- splnenie limitov koncentrácii jednotlivých zložiek vo vode, 

- podmienky používanej techniky pri plnení a i.


Legislatíva EÚ taktiež zakazuje uvádzať niektoré tvrdenia o liečivých účinkoch alebo tvrdenia, ktoré by mohli vyvolať dojem liečivých alebo iných zdravotných účinkov, ktoré nie sú potvrdené. 

Tieto minimálne podmienky nariadené na pôde EÚ prebrali všetky členské štáty ako základné podmienky pre uznanie prírodnej minerálnej vody. 

Každý členský štát informuje v rámci procesu uznania novej prírodnej vody Európsku komisiu. Tá následne zapíše túto vodu do zoznamu, ktorý je zverejnený v úradnom vestníku EÚ.

Tieto podmienky platia aj pre prírodné minerálne vody dovezené z tretích krajín. Vodu dovezenú z tretích krajín možno uznať v ktoromkoľvek štáte EÚ, preto by sme mali byť pri používaní prírodných minerálnych vôd dovezených z krajín mimo EÚ obozretní.

Ako definuje prírodnú minerálnu vodu slovenská legislatíva

Slovenská legislatíva stanovuje, že ako prírodná minerálna voda môže byť uznaná voda, ktorá spĺňa, okrem mnohých iných požiadaviek, jednu hlavnú podmienku, a to že priaznivo pôsobí na ľudský organizmus a od inej podzemnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.
          Odoo • Image and Text
          Čím je, okrem iného, charakteristická prírodná minerálna voda podľa slovenskej legislatívy:

          -    je to mikrobiologicky bezchybná voda;
          -    priaznivo pôsobí na ľudský organizmus;
          -    je to podzemná voda;
          -    musí byť zachovaná stálosť všetkých rozhodujúcich         ukazovateľov (aj pri zmene výdatnosti).


          Od inej podzemnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.          Pitie slovenskej prírodnej minerálnej vody nám teda dáva istotu, že voda bude bezchybná, bude spĺňať tie najprísnejšie kritériá na kvalitu a pravdepodobne bude predstavovať pre naše telo určitý benefit.

          Minerálna voda je príliš všeobecný pojem

          Vysvetlili sme si teda, čo je to minerálna voda – čím je charakteristická a čo musí spĺňať, aby ju krajina ako prírodnú minerálnu vodu uznala. Všeobecne môžeme tvrdiť, že prírodná minerálna voda je výnimočná voda svojim zložením a charakterom, ktorá musí spĺňať prísne kritériá nielen pri zriaďovaní prevádzky ale aj počas celého obdobia plnenia.

          Máte pocit, že Vám táto informácia nijako nepomohla a stále nemáte jasno v tom, čím konkrétne je prírodná minerálna voda špecifická? To je logické, pretože každá minerálna voda je špecifická niečím iným – definícia minerálnej vody musí byť všeobecná, pretože existuje nespočetné množstvo druhov minerálnych vôd.

          Či už nízkomineralizovanú alpskú vodu z Talianska alebo vysokomineralizovanú vodu z Poľska. Či už ide o perlivú horčíkovú vodu alebo zásaditú tichú vodu alebo alkalickú kyselku so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov... Definícia prírodnej minerálnej vody musí zahŕňať všetky z nich.


          Tomáš Špes

          (@tomas_aquator)


          Zdroje:

          1. V YHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6.februára2006, ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou.

          2. SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd.

          3. SMERNICA 2000/13/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín.


          Prečo by ženy mali piť kremíkovú minerálnu vodu